Pokyny pre návštevníkov

1. Všetky deti musia byť v sprievode zodpovednej dospelej osoby, ktorá za ne plne zodpovedá po celú dobu pobytu v herni. Za dospelú je považovaná osoba staršia 18 rokov.

2. Všetci sú povinní riadiť sa pokynmi pracovníkov herne.

3.Zamestnanci herne nenesú zodpovednosť za prípadné úrazy hrajúcich sa detí. Výnimku tvoria deti od 3
rokov zverené do krátkodobej opatery pracovníčok herne.
4. Za úrazy detí spôsobené ich nebezpečným správaním v herni plne zodpovedá sprevádzajúca osoba. Tá je zároveň zodpovedná za škody spôsobené dieťaťom.
5. Personál musí byť informovaný o všetkých úrazoch a nehodách v herni.
6. Deti s nevhodným správaním budú z herne vylúčené bez finančnej náhrady.

7. Deti, ktoré sa hrajú na atrakciách, nesmú mať pri sebe alebo na sebe žiadne predmety ani oblečenie (napr. šály, šatky, šperky, perá alebo iné ostré predmety), ktoré by im mohli počas hry spôsobiť úraz.

8. V priestoroch herných blokov a spojovacej chodby sa chodí iba v ponožkách alebo prinesených prezuvkách.

9. Žiadne jedlo, pitie, sladkosti alebo žuvačky nie sú v priestoroch herných blokov a spojovacej chodby dovolené. Konzumovať je povolené iba v oddychovej časti a v kaviarni.

10. Konzumovať je možné iba jedlo a pitie zakúpené u nás. Výnimku tvorí strava pre dojčatá a strava pre
návštevníkov so zvláštnymi dietetickými požiadavkami alebo s alergiami.

11. V celom priestore je zakázané fajčenie.

 

 

VSTUP S CHORÝM DIEŤAŤOM DO DETSKEJ HERNE JE PRÍSNE ZAKÁZANÝ!
ZAMESTNANCI SI VYHRADZUJÚ PRÁVO ZJAVNE CHORÉ DIEŤA NEVPUSTIŤ DO HERNE!